เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฟารีดา ยุมาดีน

โรงเรียนเยาวชนศึกษา

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   

 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          ภาคเรียนที่ 1        เวลา   60    ชั่วโมง                  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

………………………………………………………………………………………………………

 

                        ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์  วลี สำนวน ประโยค  คำสั่ง คำแนะนำ     ข้อความและบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับตัวเอง  เพื่อน  ครอบครัว  บ้าน ชุมชน และถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ  แผนภูมิ  ตาราง    วัฒนธรรมทางภาษา เป็นข้อความที่เป็นความเรียง ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือในสถานศึกษา  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รักการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน  มีความมั่นใจในการใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจ

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ต 1.1  ม.1/1                     ต 1.1  ม.1/2                   ต 1.1  ม.1/3                     ต 1.1  ม.1/4           

ต 1.2  ม.1/1                      ต 1.2  ม.1/4                  ต 1.3  ม. 1/1                     ต 2.1  ม.1/1

 2.1  ม.1/3                      ต 2.2  ม.1/1                  ต 4.1 ม.1/1