ผู้สอน
รัตนาพร ทองขาว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27017

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดพรหมเกษร


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

 รหัสวิชา         ว13101           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      ชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 3

เวลา        80      ชั่วโมง    /  จำนวน   2   หน่วยกิต                    ภาคเรียนที่   1

 

          คำอธิบายรายวิชา    

          ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึงกันของพ่อ แม่และลูก การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สมบัติของวัสดุ การจำแนกวัสดุ ประโยชน์ของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ  การเปลี่ยนแปลงการ เคลื่อนที่ของวัตถุแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย สมบัติทางกายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากน้ำและแหล่งน้ำ ส่วนประกอบและความสำคัญของอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศ การขึ้น - ตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และการกำหนดทิศโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ตัวชี้วัด

          ว 1.2  ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4

          ว 2.1  ป. 3/1

          ว 2.2  ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3

          ว 3.1  ป. 3/1, ป. 3/2

          ว 3.2  ป. 3/1, ป. 3/2

          ว 4.1  ป. 3/1, ป. 3/2

          ว 5.1  ป. 3/1, ป. 3/2

          ว 6.1  ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3

          ว 7.1  ป. 3/1

          ว 8.1  ป. 3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4, ป. 3/5, ป. 3/6, ป. 3/7, ป. 3/8

          รวมทั้งหมด   28  ตัวชี้วัด