เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

664443 การตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

             ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร แนวปฎิบัติงานตามมาตรฐานการปฎิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีกากร อันประกอบด้วย การจัดทำแนวการตรวจสอบความถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญด้านภาษีอากร และการตรวจสอบสอบการปรับปรุงกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิทางบัญชีเป็นกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร รวมถึงการตรวจสอบการจัดทำบัญชีพิเศษของกิจการที่กำหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร