การออกเสียงภาษาจีน
ผู้สอน

ธนาธิป ศรีปาล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การออกเสียงภาษาจีน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27039

สถานศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  

รายวิชาภาษาจีน ช่วงชั้นที่  3                                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ประโยคน่ารู้                                                                          เวลาเรียน 1 ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระภาษาจีน  ภาคเรียนที่ 1                             ปีการศึกษา 2560

          ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความ บทสนทนาง่ายๆ และความหมายในเรื่องการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  ตัวเลข  บ้าน และพื้นฐานภาษาจีน เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีน  ในการสื่อสาร  ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.   สามารถฟัง พูด และเข้าใจ ประโยคสนทนาภาษาจีนจากสถานการณ์ที่กำหนดได้

2.   สามารถอ่านออกเสียงและเข้าใจหลักของการประสมเสียงของระบบสัทอักษร (拼音) และจดจำตัวอักษรจีนได้ตามที่เรียน

3.   สามารถจดจำคำศัพท์ที่ได้เรียนและนำไปใช้ได้

4.   สามารถเขียนภาษาจีนตามลำดับขีดที่ถูกต้องและเข้าใจความหมาย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาษาจีนน่ารู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.