เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา 30708306 : โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ, กลุ่ม COM5714N

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาถึงการวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนในการจัดทำโครงงาน ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ  พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาของธุรกิจจริง