เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องนี้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน/การขอคำปรึกษา/การให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 59 ห้อง 1