เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

66320159 Financial Institution

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ประเภท หน้าที่และการดำเนินงานของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศใน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นโยบาย ปัญหาในการดำเนินงานและการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินต่าง ๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงิน เครื่องมือในการจัดหาเงินทุนในตลาดเงินและตลาดทุน การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศ      

Types, duties and financial institutions operations both domestically and international under an environment changed, policies, operation’s problems and competition between various financial institutions, morality and ethics, corporate and financial risk management of financial institutions, instrumental in raising funds in financial and capital markets, interest rate setting procedures and movement of international capital