เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลมารดาและทารก

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

                มโนทัศน์การพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมในมารดา ทารกแรกเกิด และครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์ การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบทางด้านสรีรวิทยา จิต สังคม จิตวิญญาณต่อบุคคลและครอบครัว ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอดที่ปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย  หลักการพยาบาลมารดา และครอบครัวในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด การพยาบาลทารกแรกเกิดที่ปกติ เน้นบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง