เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การตลาดสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด แนวความคิดทางการตลาดและกลยุทธ์การตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดบริการ คุณภาพการบริการ การตลาดในบริการสารสนเทศ และกรณีศึกษา : การตลาดในบริการสารสนเทศ