วิชาปัญหาสุขภาพ 2(ระบบอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี):อ.จินตนา รังษา
ผู้สอน

จินตนา รังษา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาปัญหาสุขภาพ 2(ระบบอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี):อ.จินตนา รังษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27114

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อตกลงในการเรียนวิชานี้:

1.ขอให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลท่ีใช้ในการเรียนการสอนระบบอวัยวะสืบพันธ์ุสตรีได้ศึกษาก่อนเข้าเรียน

2.ให้นักศึกษาทำข้อสอบ Pretestก่อนให้เสร็จก่อนเข้าเรียนภายในวันท่ี่  24/10/2560 

3.ให้นักศึกษาทำข้อสอบPosttest  ก่อนให้เสร็จก่อนเข้าเรียนภายในวันท่ี่   26/10/2560

4.หลังการจบการเรียนการสอนในห้องเรียนให้นักศึกษาเขียนสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนและในClassstart นี้ส่งภายในวันท่ี 29/10/2560

5.ให้นักศึกษาโดยแบ่งกลุ่่มเป็นกลุ่มจำนวน 3 กลุ่ม โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษากรณีศึกษาจำนวน 3 case และมาช่วยกันแชร์ความรู้ในห้องเรียนเกี่ยวกับพยาธิสภาพ อาการ สาเหตุ การวินิจฉัย การรักษาและการพยาบาลท่ีสำคัญเป็นแนวConcept และนำเสนอในห้องเรียนกลุ่มละ  20 นาที


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.