เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-204 Intorduction to Microeconomic 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดและวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจการทำงานของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิตการกำหนดราคาสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

Concepts and methodologies in economics; analysis of fundamental economic problems; price mechanism; demands for and supplies of goods and services; consumer behavior; production behavior; productioncost; price determination in perfectly and imperfectly competitive markets