ผู้สอน
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

441-204 Intorduction to Microeconomic 1/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27156

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจการทำงานของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิตการกำหนดราคาสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

Concepts and methodologies in economics; analysis of fundamental economic problems; price mechanism; demands for and supplies of goods and services; consumer behavior; production behavior; productioncost; price determination in perfectly and imperfectly competitive markets