เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การดำเนินงานพัฒนาสังคม 1/2560 (AEC)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการ กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ การติดตาม และประเมินผลการทำงานพัฒนาสังคม  กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม  วิธีเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มผู้นำ องค์กร และเครือข่ายในการทำงานพัฒนาสังคม