เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-200 english for sociologist 1/60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เน้นทักษะการเขียน การฟัง การอ่าน และการพูด ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต