เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ เพ็ญนภา จุมพลพงษ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ขอให้นักศึกาษาเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์พร้อมส่งงานผ่านทางระบบนี้ค่ะ