เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

242-425 Data Mining (1/60)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้เข้าใจหลักการของเหมืองข้อมูลในหัวข้อต่างๆดังนี้ คุณสมบัติของข้อมูล การเตรียมข้อมูล   วิธีลดขอบเขตของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ต้นไม้สำหรับการตัดสินใจ กฎของความเชื่อมโยง การแบ่งประเภทของข้อมูล การจัดกลุ่มของข้อมูล การค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล เทคนิคการประมินผล