เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

857–413 Plant Management in Agro-Industry

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา  857–413 หน่วยกิต 3 (3-0-6)  ชื่อวิชา  การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร

(Plant Management in Agro-Industry)