เทคโนโลยี ชั้น ม.1/6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์นี้ใช้สำหรับการเีรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยี รหัส ง21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555

สมาชิกทั้งหมดจำนวน 40 คน

smiley laugh heart