เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

929-321 Industrial Economics (1/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาชีพเลือกการจัดการ