เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Food packaging

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Thawien Wittaya

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายวิชา Food Packaging ได้กำหนด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Expected course learning outcome, ECLO): นักศึกษามีความรู้ เข้าใจ สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีทางบรรจุภัณฑ์กับอาหาร ได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงอายุการเก็บ ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต้นทุนที่เหมาะสมและความต้องการของตลาด