เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาหลักการจัดการ (รหัสวิชา บธ 3001101) ภาคเรียน 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดองค์การและการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ สภาพแวดล้อมขององค์การ หน้าที่ทางการจัดการ ตั้งแต่การวางแผน กลยุทธ์ การตัดสินใจ โครงสร้างองค์การและการออกแบบองค์การ ภาวะผู้นำ การจูงใจพนักงาน การติดต่อสื่อสาร กลุ่มและทีม พื้นฐานการควบคุม และจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม