เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รหัสวิชา 342-320 พื้นฐานเทคโนโลยียาง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

- สมบัติของพื้นฐานของน้ำยาง การเก็บรักษา ความเสถียรของน้ำยาง การผลิตน้ำยางข้นและวิธีการทดสอบ สารเคมีและวิธีการเตรียมสารเคมีสำหรับน้ำยาง การบ่มน้ำยาง การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง    
- การเตรียมยางดิบ เช่น ยางแผ่น ยางแท่ง การออกสูตรยางอย่างง่ายสำหรับยางแห้ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง การสร้างนวัตกรรมจากยางพารา