เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กำพล อินทประเทศ

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)     (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ) 

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ    มาตรฐาน ง. 4.1 หน่วยการเรียนรู้  ความหมายของคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูล         จำนวน   2  ชั่วโมง   

             คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานที่ซับซ้อนและมีปริมาณมากให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องการประมวลผลข้อมูล คือ การจัดการกับข้อมูล ซึ่งได้แก่ ข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นำไปใช้ต่อไป ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล เราเรียกว่า “สารสนเทศ”

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

2.บอกความหมายของข้อมูลได้ถูกต้อง

3.บอกความหมายของการประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง

4.บอกความหมายของสารสนเทศได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

1.ความหมายของคอมพิวเตอร์

2.ความหมายของข้อมูล

3.ความหมายของการประมวลผลข้อมูล

4.ความหมายของสารสนเทศ