เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

344-498 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

344-498 เป็นรายวิชาเฉพาะสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์