เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Collection Development 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

•ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นโยบายการคัดเลือก จัดหา และคัดออก การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ และการทำธุรกรรมการสั่งซื้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ