เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Intermediate Chinese 中级汉语

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา       

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนต่อจากวิชาภาษาจีนระดับต้น เน้นโครงสร้างประโยคความรวม เรียนรู้ตัวอักษรจีนเพิ่มขึ้นอีก800 ตัว

วัตถุประสงค์              

1. นักศึกษาเข้าใจรูปแบบประโยคพื้นฐานที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นได้           

2. ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ในระดับที่สูงขึ้น                        

3. ใช้ภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ ในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก บรรยายเหตุการณ์ได้อย่าง   ชัดเจน   ถูกต้อง และคล่องแคล่ว    4. หลังจบภาคการศึกษานักศึกษาสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 2 ได้