ม.2 ห้อง 6

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร