homeม.2 ห้อง 6
person
ม.2 ห้อง 6

ผู้สอน
นางสาว ธวัลรัตน์ หลักคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2 ห้อง 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2735

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)