เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาวิถีโลก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิวัฒนาการทางสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของประเทศไทยและของโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งของประชาคมอาเซียน การจัดระเบียบโลกด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองโลก การปรับตัวของสังคม และการเมืองของประเทศไทยต่อการจัดระบียบโลก