เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

25-4204-2005 Information Systems Analysis and Design

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมรรถนะของรายวิชาของการฝึกปฏิบัติงาน/ฝีกงานอาชีพ

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการระบบเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่

 2. ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่         

4. ทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่