homeการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
personperson_add
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผู้สอน
ดร. สุพักตร์ พิบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2744

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)