เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การปลูกไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย อรรถชัย มีสุข

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

         การใช้กระบวนการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ประกอบด้วย 3  หลัก คือ 1) เหตุ  คือ การเรียนรู้ คุณธรรม ภูมิปัญญา  2) ปัจจัย คือ พืช ชีวภาพและกายภาพ  และ3) ผล คือ จิตสำนึกในการอนุรักษ์

          เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  ประหยัด ตลอดจนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์