คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ