เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EDT2204

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้เป็นรายวิชา "สื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" 3(2-2-5) หน่วยกิต  เปิดให้เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้าน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์  เริ่มเปิดครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1/2555