homeEDT2204
personperson_add
EDT2204

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
EDT2204

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2754

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นรายวิชา "สื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" 3(2-2-5) หน่วยกิต  เปิดให้เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้าน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์  เริ่มเปิดครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1/2555 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)