homeEDT2204
person
EDT2204

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
EDT2204

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2754

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้เป็นรายวิชา "สื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" 3(2-2-5) หน่วยกิต  เปิดให้เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้าน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์  เริ่มเปิดครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1/2555 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)