เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ความสําคญของประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวตัิศาสตร์ นําวิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้น
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยในท้องถิ่นของตนเอง(สมยใดก้ได้เช่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุโขทยั สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์)