เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน
 

ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1    
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง กำเนิดอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียนเวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

          อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ก่อตั้งขึ้นตาม “ปฏิญญากรุงเทพฯ” หรือ “ปฏิญญาอาเซียน”  ซึ่งมีการลงนามที่ประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือและส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญทางเศรษฐกิจ  ความก้าวหน้าทางสังคม  วัฒนธรรม  วิชาการ  วิทยาศาสตร์และการบริหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นับว่าเป็นองค์การที่มีความสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้