เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประกันคุณภาพทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

          ความหมายและจุดมุ่งหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  ความสำคุณของการประกันคุณภาพการศึกษา  ประเภทของการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้  ขั้นตอนการประเมินภายนอก        การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาสำหรับการประเมินภายนอก  การประเมินตนเองของสถานศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอก  การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา          ความหมายและจุดมุ่งหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  ความสำคุณของการประกันคุณภาพการศึกษา  ประเภทของการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้  ขั้นตอนการประเมินภายนอก        การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาสำหรับการประเมินภายนอก  การประเมินตนเองของสถานศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอก  การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา