homeการประกันคุณภาพทางการศึกษา
personperson_add
การประกันคุณภาพทางการศึกษา

ผู้สอน
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การประกันคุณภาพทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2759

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

          ความหมายและจุดมุ่งหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  ความสำคุณของการประกันคุณภาพการศึกษา  ประเภทของการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้  ขั้นตอนการประเมินภายนอก        การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาสำหรับการประเมินภายนอก  การประเมินตนเองของสถานศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอก  การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา          ความหมายและจุดมุ่งหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  ความสำคุณของการประกันคุณภาพการศึกษา  ประเภทของการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้  ขั้นตอนการประเมินภายนอก        การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาสำหรับการประเมินภายนอก  การประเมินตนเองของสถานศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอก  การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)