การประกันคุณภาพทางการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

          ความหมายและจุดมุ่งหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  ความสำคุณของการประกันคุณภาพการศึกษา  ประเภทของการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้  ขั้นตอนการประเมินภายนอก        การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาสำหรับการประเมินภายนอก  การประเมินตนเองของสถานศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอก  การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา          ความหมายและจุดมุ่งหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  ความสำคุณของการประกันคุณภาพการศึกษา  ประเภทของการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้  ขั้นตอนการประเมินภายนอก        การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาสำหรับการประเมินภายนอก  การประเมินตนเองของสถานศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอก  การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา