เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา การผลิตภาพยนตร์สั้น 2  รหัสวิชา ง30239  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  สอนโดย นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย