เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BUS7501 ประเด็นพิเศษทางด้านการจัดการธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประเด็นสำคัญปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ อ่านบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและประเด็นทางการจัดการองค์การ รวมทั้งทำการค้นคว้ารายบุคคลและการอภิปราย