EDU2103

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นวิชา "หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้" 3(2-2-5) หน่วยกิต ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาชีพครู(วิชาการศึกษา) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา เริ่มเปิดครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1/2555