เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EDU2103

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้เป็นวิชา "หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้" 3(2-2-5) หน่วยกิต ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาชีพครู(วิชาการศึกษา) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา เริ่มเปิดครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1/2555