homeEDU2103
personperson_add
EDU2103

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
EDU2103

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2764

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นวิชา "หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้" 3(2-2-5) หน่วยกิต ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาชีพครู(วิชาการศึกษา) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา เริ่มเปิดครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1/2555 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)