home344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2/2556)
personperson_add
344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2/2556)

ผู้สอน
person
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2/2556)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2766

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วัน-เวลาเรียน   พุธ 13.00 -14.30 น. CS201 และ พฤหัสบดี 8.30- 10.00 น. CS201ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)