344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2/2556)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วัน-เวลาเรียน   พุธ 13.00 -14.30 น. CS201 และ พฤหัสบดี 8.30- 10.00 น. CS201