เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีเพิ่มเติม2 ว30202/1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1. ชั้นเรียนนี้เป็นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

2. ใช้สำหรับการทดลองแก้ไขผลการเรียนตามรูปแบบ PDP