เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4101335 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2 Mathematics for Physics 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อนุกรมกำลัง อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงแบบฟูเรียร์ ฟังก์ชันเชิงซอ้ น สมการอนุพันธ์ สมการอนุพันธ์ย่อย วิธีการแยกตัวแปร ฟังก์ชันพิเศษ การแปลงแบบลาปลาซ
เมทริกซ์และเทนเซอร์