home วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 55 ปี 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
personperson_add
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 55 ปี 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 55 ปี 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2769

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

หลักการทั่วไปของคอมพิวเตอร์  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึง  การสืบค้นและการแสวงหาความรู้โดยใช้สารสนเทศ การสังเคราะห์สารสนเทศที่เหมาะสม    เทคโนโลยีการนำเสนอสารสนเทศ  การเลือกและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต  และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางด้านคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)