เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 55 ปี 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

หลักการทั่วไปของคอมพิวเตอร์  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึง  การสืบค้นและการแสวงหาความรู้โดยใช้สารสนเทศ การสังเคราะห์สารสนเทศที่เหมาะสม    เทคโนโลยีการนำเสนอสารสนเทศ  การเลือกและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต  และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางด้านคอมพิวเตอร์