home วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 55 ปี 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 55 ปี 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 55 ปี 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2769

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

หลักการทั่วไปของคอมพิวเตอร์  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึง  การสืบค้นและการแสวงหาความรู้โดยใช้สารสนเทศ การสังเคราะห์สารสนเทศที่เหมาะสม    เทคโนโลยีการนำเสนอสารสนเทศ  การเลือกและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต  และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางด้านคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)