วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 55 ปี 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

หลักการทั่วไปของคอมพิวเตอร์  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึง  การสืบค้นและการแสวงหาความรู้โดยใช้สารสนเทศ การสังเคราะห์สารสนเทศที่เหมาะสม    เทคโนโลยีการนำเสนอสารสนเทศ  การเลือกและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต  และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางด้านคอมพิวเตอร์