เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาปัญหาสุขภาพ 2 (ระบบสืบพันธ์ุสตรี)3A:อ.จินตนา รังษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ข้อตกลงในการเรียนวิชานี้:

1.ขอให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลท่ีใช้ในการเรียนการสอนระบบอวัยวะสืบพันธ์ุสตรีได้ศึกษาก่อนเข้าเรียน

2.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดก่อนให้เสร็จก่อนเข้าเรียนภายในวันท่ี่  9/10/2560 

3.ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนให้เสร็จก่อนเข้าเรียนภายในวันท่ี่   16/10/2560

4.หลังการจบการเรียนการสอนในห้องเรียนให้นักศึกษาเขียนสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนและในClassstart นี้ส่งภายในวันท่ี 24/10/2560

5.ให้นักศึกษาโดยแบ่งกลุ่่มเป็นกลุ่มจำนวน 3 กลุ่ม โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษากรณีศึกษาจำนวน 3 case และมาช่วยกันแชร์ความรู้ในห้องเรียนเกี่ยวกับพยาธิสภาพ อาการ สาเหตุ การวินิจฉัย การรักษาและการพยาบาลท่ีสำคัญเป็นแนวConcept และนำเสนอในห้องเรียนกลุ่มละ  20 นาที