เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บุคลลากรในโรงเรียนของฉัน ปฐมวัย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กัญญาภัทร แก้วทารมณ์

โรงเรียนนารานุบาล

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ข้ออกำหนดของบุคลากรในโรงเรียน (Code of Practice) บทบาทและหน้าที่ของบุคลากร ในการบริหารในโรงเรียน ต้องมีบุคลากรรับผิดชอบโดยส่วนการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และงานที่ต้องปฏิบัติอย่างดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของบุคลากรดังนี้

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
– ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการดำเนินกิจการโรงเรียนให้เป็นระเบียบคำสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการ
– ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย จรรยามารยาทวินัยและหน้าที่รับผิดชอบใบอนุญาต
– สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม
– สนับสนุนหาทุนและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโรงเรียน
– ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่บุคคลากร
– ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำนักเรียน เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและความมีประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
– สนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร
– ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการพัฒนาการดำเนินการ

ผู้จัดการ
– บริหารงานบุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุภัณฑ์ ทรัพยากรโรงเรียน
– ส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรและนักเรียน
– อื่น ๆ ที่โรงเรียนเห็นเหมาะสมและกำหนดเพิ่มเติม

ครูใหญ่

– ดูแลรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียนให้เป็นตามกฎหมายระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติ ประกาศนโยบาย ของทางราชการ
– ส่งเสริม เผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
– อบรม ส่งเสริม เผยแพร่ ความรู้ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีแก่นักเรียน
– ส่งเสริมความสามัคคีของบุครากรและนักเรียน
– เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
– ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยจรรยามารยาทวินัยและหน้าที่ครูใหญ่
– มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและร่วมพัฒนากิจการโรงเรียน
– ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาด้านวิชาการ
– ให้ความร่วมมือผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรของโรงเรียน
– เสนอแนะผู้บริหารให้จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน
– ดูแลรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน
 – ควบคุม ดูแล และป้องปรามนักเรียนไม่ให้ก่อวิวาท
– อื่น ๆ ที่โรงเรียนเห็นเหมาะสมและกำหนดเพิ่มเติม

ครู
– ทำการสอน อบรมนักเรียน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ
– เอาใจใส่การสอนและปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่างสม่ำเสมอ
– ส่งเสริม เผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
– ตระหนักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้รับการสอนและพัฒนาได้
– พัฒนายุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
– สนับสนุนนักเรียนให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นในการเรียนรู้และรับผิดชอบตนเอง
– ติดตามประเมินผลนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคนิค
– รายงานนักเรียนต่อผู้ปกครองด้วยความชัดเจนเที่ยงตรง
– ให้คำแนะนำปรึกษา ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำนักเรียนให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม
– อื่น ๆ ที่โรงเรียนเห็นเหมาะสมและกำหนดเพิ่มเติม

บุคลากรอื่น ๆ เช่น การเงิน ทะเบียน นักการภารโรง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถ
– ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและอำนวยการความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
– ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน
– ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง – ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ เรียบร้อยและเกียรติตามสมควร – แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและประสิทธิภาพการทำงานที่รับผิดชอบ
– อุทิศตนต่อกิจกรรมทั้งมวลของโรงเรียนด้วยความอุตสาหะตามหน้าที่รับผิดชอบ
– ร่วมมือในการพัฒนาองค์กรชุมชนและตนเองตามความเหมาะสมและกำหนดเพิ่มเติม