ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (งานธุรกิจ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (งานธุรกิจ)