เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา  วิเคราะห์  เรื่องความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  และเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย  ประวัติศาสนาและศาสดาของศาสนาต่างๆ  หลักธรรมและพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ  สถานภาพของบุคคลในสังคม 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  คุณลักษณะของพลเมืองดี  สิทธิเด็ก 
วัฒนธรรมไทย  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การปกครองส่วนท้องถิ่น  ปัจจัยการผลิต 
เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
พฤติกรรมของผู้บริโภค 
สินค้าและบริการในชุมชน 
เศรษฐกิจพอเพียง  สหกรณ์  ธนาคารและบทบาทหน้าที่  ดอกเบี้ย 
การฝากเงิน และการถอนเงิน 
การกู้ยืมเงิน  ตำแหน่ง  ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตน
ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่างๆ 
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ และลักษณะสังคมในภูมิภาค 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และการย้ายถิ่นฐานของประชากร 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ผลที่เกิดจากการทำลายสภาพแวดล้อม 
แนวทางอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค

        โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา

        เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข