เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4204-2102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลลูกค้า ปริญญาตรีปีที่ 1 รุ่นที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

4204-2102      

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลลูกค้า                     

ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Information System for Customer Management