เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทสส.ส.1 (IT)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ ปรัตถกร ปานสุวรรณ

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง (Structural Computer Programming )