เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คลินิกรักษา"โลก"

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาทางภัยพิบัติ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง การศึกษาสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตการณ์ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการสร้างความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งทรัพยากรชาติและแวดล้อมต่อไป ...


**สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา**