Classroom Management AA
ผู้สอน

Mr. Anuchit Wattanaporn

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
Classroom Management AA

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27835

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน
Classroom Management

       

       ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ภาวะผู้นำทางวิชาการ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างวินัยในการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม และมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสร้างบรรยากาศ การจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ ชั้นเรียนในประเทศไทยและอาเซียน การจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนการจัดการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดระบบสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.