เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Classroom Management AA

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การบริหารจัดการชั้นเรียน
Classroom Management

       

       ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ภาวะผู้นำทางวิชาการ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างวินัยในการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม และมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสร้างบรรยากาศ การจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ ชั้นเรียนในประเทศไทยและอาเซียน การจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนการจัดการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดระบบสารสนเทศ